Tautos Fondo Organizacija

. . .

Tautos Fondo Taryba

Marius Griškonis

Tarybos pirmininkas

Laima Šileikytė - Hood

Valdybos pirmininkė

Andrius Adams

Tarybos narys

Nida Angelaidis

Tarybos narė

Juan Pablo Debesis

Tarybos narys

Ramūnas Gauba

Tarybos narys

Aldona Kulpienė

Tarybos narė

Audra Lukoševičius

Tarybos narė

Marius Marijošius

Tarybos narys

Rasa McKean

Tarybos narė

Deborah Pileikienė

Tarybos narė

Algimantas Pliura

Tarybos narys

Judita Šedaitis

Tarybos narė

Jonas Stankūnas

Tarybos narys

Marius Vilemaitis

Tarybos narys

Gintautas Žemaitaitis

Tarybos narys

Tautos Fondo Istorija

Tautos fondas buvo įkurtas įsižiebus kovai už prarastą Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, Antrojo pasaulinio karo metu.

1941m. 08 mėn. 15 d. sustabdžius laikinosios Lietuvos vyriausybės įgaliojimus, buvo įsteigtas rezistencinis Vyriausiasis Lietuvių komitetas

1943 m. 11 mėn. 25 d. pradėjus veikti Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui (VLIKui) ši komisija su savo iždu buvo pavadinta Tautos fondu.

Karui pasibaigus, Tautos Fondas buvo perkeltas į Vokietiją, finansiškai buvo remiamas Amerikos Lietuvių Tarybos, kitos JAV organizacijos ir asmenys

1949 m. įkūrus Pasaulio Lietuvių bendruomenę, prie lėšų rinkimo prisijungė ir kiti jos padaliniai

1955 m. Tautos fondas buvo perkeltas į JAV. Buvo priimtas naujas statutas ir sudaryta prel. Jono Balkūno vadovaujama valdyba.

Užsienio lietuvių užsidegimas padėti okupuotai Tėvynei stipriai prisidėjo prie Tautos fondo sėkmės – tapimu viena svarbiausių išeivijos organizacijų.

1973 m. birželio mėn. Tautos fondas buvo įregistruotas Niujorko valstijoje (angl. New York State) kaip “Lithuanian National Foundation, Inc” – savarankiška ir ne pelno siekianti organizacija, o nuo 1974 m. gegužės mėn. 21 d. buvo atleistas nuo JAV federalinių mokesčių mokėjimo (IRS TAX Ex. Nr. 51-01-72223).

1979 m. Tautos fondas įsteigė Lietuvos Laisvės iždą, kurio kapitalas buvo kaupiamas kaip „kraitis atstatyti nepriklausomai Lietuvos valstybei“, o palūkanos naudojamas administracinėms išlaidoms padengti.

1981 m. šalia Lietuvos Laisvės iždo savo veiklą pradėjo Lietuvos Atstatymo Fondas, į kurį buvo aukojamos lėšos, skirtos konkrečiam tikslui – Tėvynei atkurti.

1992 m. lapkričio mėn. 1 d. buvo įkurta Tautos fondo atstovybė Vilniuje.