Lithuanian National Foundation

Tautos Fondo Taryba

Marius Griškonis

Tarybos pirmininkas

Laima Šileikytė - Hood

Valdybos pirmininkė

Andrius Adams

Board member

Nida Angelaidis

Board member

Juan Pablo Debesis

Board member

Aldona Kulpienė

Board member

Audra Lukoševičius

Board member

Marius Marijošius

Board member

Rasa McKean

Board member

Deborah Pileikienė

Board member

Algimantas Pliura

Board member

Judita Sedaitis

Board member

Jonas Stankūnas

Board member

Marius Vilemaitis

Board member

Gintautas Žemaitaitis

Board member

Our History

Tautos fondas buvo įkurtas įsižiebus kovai už prarastą Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, Antrojo pasaulinio karo metu.

1941m. 08 mėn. 15 d. sustabdžius laikinosios Lietuvos vyriausybės įgaliojimus, buvo įsteigtas rezistencinis Vyriausiasis Lietuvių komitetas

1943 m. 11 mėn. 25 d. pradėjus veikti Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui (VLIKui) ši komisija su savo iždu buvo pavadinta Tautos fondu.

Karui pasibaigus, Tautos Fondas buvo perkeltas į Vokietiją, finansiškai buvo remiamas Amerikos Lietuvių Tarybos, kitos JAV organizacijos ir asmenys

1949 m. įkūrus Pasaulio Lietuvių bendruomenę, prie lėšų rinkimo prisijungė ir kiti jos padaliniai

1955 m. Tautos fondas buvo perkeltas į JAV. Buvo priimtas naujas statutas ir sudaryta prel. Jono Balkūno vadovaujama valdyba.

Užsienio lietuvių užsidegimas padėti okupuotai Tėvynei stipriai prisidėjo prie Tautos fondo sėkmės – tapimu viena svarbiausių išeivijos organizacijų.

1973 m. birželio mėn. Tautos fondas buvo įregistruotas Niujorko valstijoje (angl. New York State) kaip “Lithuanian National Foundation, Inc” – savarankiška ir ne pelno siekianti organizacija, o nuo 1974 m. gegužės mėn. 21 d. buvo atleistas nuo JAV federalinių mokesčių mokėjimo (IRS TAX Ex. Nr. 51-01-72223).

1979 m. Tautos fondas įsteigė Lietuvos Laisvės iždą, kurio kapitalas buvo kaupiamas kaip „kraitis atstatyti nepriklausomai Lietuvos valstybei“, o palūkanos naudojamas administracinėms išlaidoms padengti.

1981 m. šalia Lietuvos Laisvės iždo savo veiklą pradėjo Lietuvos Atstatymo Fondas, į kurį buvo aukojamos lėšos, skirtos konkrečiam tikslui – Tėvynei atkurti.

1992 m. lapkričio mėn. 1 d. buvo įkurta Tautos fondo atstovybė Vilniuje.