Archyvai

May 2018
M T W T F S S
« Nov    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Tautos Fondo Taryba 2014m. lapkričio 15d.

Sėdi iš kairės: Algis Vedeckas TF pirmininkas emeritas, Algirdas Grybas JAV LB NY apygardos pirmininkas, Gintautas Žemaitaitis, TF tarybos pirmininkas, būsimasis Generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, Laima ileikytė-Hood, TF valdybos pirmininkė.

Stovi iš kairės: Roma Vedeckienė, Evaldas Remėza, Aldona Kulpienė, Deborah Pileikienė, Dr. Valentinas ernas, Marius Marijošius, Ramūnas Gauba, Marius Griškonis, . . . → Read More: Tautos Fondo Taryba 2014m. lapkričio 15d.

Tautos Fondo Taryba

Tautos Fondo Tarybos Pirmininkai: Gintautas Žemaitaitis – pirmininkas, Algis Vedeckas ir Jurgis Valaitis, Emeritus (pirmininkai)

Evaldas Remėza ir Jonas Stankūnas, vice-pirmininkai

Marius Marijošius ir Nijolė Žukauskienė, finansų komisija

Kiti Tautos Fondo Tarybos Nariai: Kęstutis Bileris, Ramūnas Gauba, Marius Griškonis, Aldona Kulpienė, Deborah Pileikienė, Raimundas ližys, Laima ileikytė-Hood, Viktoras ernas, PhD, Jonas . . . → Read More: Tautos Fondo Taryba

Tautos Fondo Valdyba

Laima ileikytė-Hood, TF Valdybos pirmininkė, Raymond Sližys – vice-pirmininkas, Valdas Buožys, sekretorius

Nariai: Onutė Adams, Judita Sedaitis, PhD, Arūnas Tirkšliūnas.

Kęstutis Bileris

Tautos Fondo Tarybos narys.

Marius Griškonis

Marius Griškonis gimė 1977 m. Vilniuje. 1995 m. baigė Vilniaus 9-ąją vidurinę mokyklą (šiuo metu, šv. Kristoforo gimnazija). 2000 m. baigė Vilniaus Universiteto, Teisės fakultetą, kur jam buvo suteiktas kvalifikuoto teisininko diplomas.

Nuo 1997 iki 2000 m. dirbo Hansabank Markets ir Hansabank (šiuo metu Swedbank) teisininku Taline ir Vilniuje.

2000 m. Edmund S. . . . → Read More: Marius Griškonis

Aldona Kulpienė

Gimiau ir užaugau Alytaus apskrityje, Lietuvoje. Būdama 14 metų išvykau mokytis į Marijampolę, kur baigiau Marijampolės 5-ą vidurinę mokyklą 1982 m. baigiau Kauno Medicinos institutą, Farmacijos fakultetą ir įgijau farmacininkės profesiją. Nuo 1982 metų dirbau Vilniuje Katedros vaistinėje iš pradžių farmacininke , vėliau –skyriaus vedėja. Buvau išrinkta vadovauti farmacininkų profsąjungai, buvau jos pirmininke. . . . → Read More: Aldona Kulpienė

Deborah Pileikienė

Gimiau 1959 m. Newark, NJ. Ramučio ir Danguolės Didžbalių šeimoje.

Baigiau dr. Vinco Kudirkos eštadieninę mokyklą, o bakalaurą įsigijau Kean universitete, Union, NJ interjero dizaino srityje. Dvylika metų šokau Liepsnos tautinių šokių grupėje ir vienu metu mokinau tautinius šokius. Nuo 1965 m. priklausau Lietuvių skautų sąjungai ir 2000 m. buvau atrijos . . . → Read More: Deborah Pileikienė

Valdas Buožys

Gimiau iauliuose 1964.04.17 politinio kalinio šeimoje. Mokiausi ir baigiau iaulių 2-ą vidurinę mokyklą (dabar Simano Daukanto gimnazija) Baigęs mokykla dar metus mokiausi iaulių 11-oje technikos mokykloje, paskui tarnavau Tarybų Sąjungos(Sovietų) kariuomenėje. Po tarnybos armijoje įstojau į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą. Studijų metais aktyviai dalyvavau įvairiuose studentų renginiuose, buvau pirmojo studentų būrio . . . → Read More: Valdas Buožys

Dr. Valentinas Šernas

Gimiau 1938 m. Klaipėdoje. Vokečiams užėmus Klaipėdą buvau nacių ištremtas į Karaliaučių ir vėliau į Dresdeną. Gale karo ernų šeima atsidūrė Gross Hesepe DP stovykloje anglų zonoje Vokietijoje. Su šeima emigravau į Kanadą 1949 m. ir apsigyvenome Toronte. Baigiau inžinerinę fiziką 1961 m. Toronto u. Tęsiau studijas tame pačiame universitete ir įgyjau . . . → Read More: Dr. Valentinas Šernas

Judita Sedaitis, PhD

Gimiau ir užaugau Čikagoje Marquette Parko rajone, kur gyveno daug lietuvių. Lankiau mūsų Liuteronų bažnyčios šeštadieninę lituanistinę mokyklą. Mano jaunystės lietuviška veikla buvo gan ribota, bet mane labai domino lietuvybė. Nors buvo daug parduotuvių, bažnyčių ir karčiamų, kuriose girdėjau vien lietuvių kalbą, aš supratau, kad iš esmės nežinau, kas yra Lietuva. Kai jau buvau . . . → Read More: Judita Sedaitis, PhD

Povilas Debesis

Povilas Debesis – Tautos Fondo administratorius.

Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke

Niujorko Miesto Lietuvių Bendruomenė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Tautos Fondas ir ALTAS vasario 22-ą dieną Bruklino Mount Carmel salėje surengė pokylį, kuriame paminėjome drauge abi mūsų Lietuvos Nepriklausomybės šventes- Vasario 16-tą ir Kovo 11-tą. Minėjime dalyvavo garbingi svečiai- Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su žmona Dr.Vyte Sarapiniene, Amerikos LB Krašto valdybos . . . → Read More: Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke

Ramūnas Gauba

Gimiau 1965 m. liepos 24 dieną iaulių mieste. Mano tėvas, Povilas Gaubas (tremtinio sūnus ) tuo metu dirbo iaulių Precizinių staklių gamykloje šaltkalviu. Mama, Sigita Gaubienė dirbo darbininke iaulių ”Elnio” batų gamykloje.

1972 metais įstojau į iaulių 11-ą vidurinę mokyklą. 1973 m. pradėjau treniruotis stalo tenisą ir 1975 m. . . . → Read More: Ramūnas Gauba

Tėviškės šviesa – PRIEDAS APIE ŠVIETIMĄ 2013 m. gruodžio 28 d. Nr. 102–103

Apie Tautos Fondo nuveiktus gerus darbus rašoma ir Lietuvos spaudoje. Pasiskaitykite 2013 m. gruodžio 28 d. Nr. 102–103 (9327–9328) Valstiečių laikraščio priedą apie švietimą- Tėviškės šviesa. Paspauskite ant žemiau esančios nuotraukos, kad atsidarytų didelio formato aprašymas.

. . . → Read More: Tėviškės šviesa – PRIEDAS APIE ŠVIETIMĄ 2013 m. gruodžio 28 d. Nr. 102–103

Naujas Tautos Fondo Žinių numeris išleistas 2013 m. gruodžio mėnesį

2013 metų gruodžio mėnesį buvo išleistas naujas Tautos Fondo Žinių numeris, kuriame galite susipažinti su naujausiais Tautos Fondo projektais ir atliktais darbais. Paspauskite ant žemiau esančios nuorodos, norėdami paskaityti naujausią Tautos Fondo žinių numerį:

Tautos Fondo Žinios, Nr. 15 – 2013 m. gruodžio mėn. (pdf)

Senesnius Tautos Fondo Žinių numerius galite skaityti paspaudę . . . → Read More: Naujas Tautos Fondo Žinių numeris išleistas 2013 m. gruodžio mėnesį

JAV pasirašyta sutartis dėl VLIK’o archyvų perdavimo Lietuvai

Nuotraukoje: Sutartį pasirašo D. Žižys (kairėje) ir G. Žemaitaitis. Antroje eilėje (iš kairės) – R. Kraujelis, Tautos fondo valdybos pirmininkė Laima ileikytė-Hood, Amerikos lietuvių kultūros archyvo direktorė Mirga Girniuvienė, JAV lietuvių bendruomenės Archyvų komiteto pirmininkė Dalė Lukienė ir generalinis konsulas Niujorke V. Sarapinas

JAV Konektikuto valstijoje, Putname, balandžio . . . → Read More: JAV pasirašyta sutartis dėl VLIK’o archyvų perdavimo Lietuvai

Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.

2013 m. Vasario 16-tosios vakarą Tautos fondas, JAV LB New York apygarda, New York ALT’o skyrius, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke pakvietė visus niujorkiečius ir miesto svečius dalyvauti Lietuvos valstybės Atkūrimo dienos šventėje, kuri vyko Our Lady of Mount Carmel parapijos viršutinėje salėje. Renginį vedė Tautos Fondo Valdybos pirmininkė Laima ileikyte-Hood. Lietuvos Generalinis . . . → Read More: Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.

Mirė Tautos Fondos Pirmininkas emeritus Jonas Vilgalys

2012 metų rugpjūčio mėnesio 26 dieną mirė ilgametis Tautos Fondo narys, buvęs Valdybos ir Tarybos pirmininkas emeritus Jonas Vilgalys.

Reiškiame gilią užuojautą jo sūnums Justui, Rytui, dukrai Rasai ir jų šeimoms netekus mylimo tėvo ir senelio.

Mažeikių aerodromui suteiktas Julijono Kumpikevičiaus vardas

Sveikiname Dr. Giedrę Kumpikas, kurios norai pagerbti tėvelio atminimą išsipildė. 2012 metų rugpjūčio 18 dieną Mažeikiuose įvyko aviacijos šventė, skirta pirmajam Lietuvos civilinės aviacijos lakūnui Julijonui Kumpikevičiui pagerbti. Serkšnėnuose esančiam aerodromui buvo suteiktas Julijono Kumpikevičiaus vardas.

Tautos Fondo metinis suvažiavimas 2012-aisiais

2012 metų birželio 9 dieną įvyko Tautos Fondo metinis suvažiavimas.

Suvažiavimą sveikino SLA prezidentas Saulius Kuprys, atvykęs is Čikagos:

Metinio suvažiavimo dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje:

Gintautas Žemaitaitis – TF Tarybos pirmininkas

Gintautas Žemaitaitis gimė 1936 metais Vilkaviškyje, Suvalkijoje. 1949m. atvyko į Waterbury, Connecticut.

Baigė Quinnipiac University, kur studijavo finansus ir ekonomiją. Dirbo Liggett Drug Co,. Arnold-Orowheat Foods Co., MK Co., So. Orange Savings Bank, ir Kasa Lithuanian Federal Credit Union, kaip Generalinis Direktorius.

Nuo 1995 iki 2008 metų gyveno Lietuvoje. Dirbo Litekso vilnos audimo . . . → Read More: Gintautas Žemaitaitis – TF Tarybos pirmininkas

Seimo Pirmininkė I. Degutienė priėmė lietuvių išeivijos veikėją, Lietuvos mokyklų mecenatę R. Šomkaitę

2012 m. gegužės 25 d. pranešimas VIR

Gegužės 25 d., Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, dėkodama už rūpestį Lietuvos moksleivių doriniu auklėjimu, tautiniu ir demokratiniu ugdymu, priėmė Lietuvoje viešinčią lietuvių išeivijos veikėją, ateitininkę dr. Rožę Somkaitę. Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigtos kultūros, švietimo labdaros organizacijos – Tautos fondo, kurio bendradarbė yra R. Somkaitė, pastangomis praturtinamos . . . → Read More: Seimo Pirmininkė I. Degutienė priėmė lietuvių išeivijos veikėją, Lietuvos mokyklų mecenatę R. Šomkaitę

Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis

2011m. gegužės 21d.

2011-ųjų metų gegužės 21 dieną buvo švenčiamas ilgamečio Tautos Fondo tarybos nario ir tarybos garbės pimininko Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis.

Nuotraukoje (iš kairės): Jubiliatas ir Tautos Fondo garbės pimininkas Jurgis Valaitis, Tautos Fondo Tarybos pirmininkė Dr. Giedrė Kumpikaitė, Lietuvos generalinis konsulas Niujorke . . . → Read More: Jurgio Valaičio 90-asis gimtadienis

Jurgis Valaitis – garbės pirmininkas

Gimė 1921.V.22 Marijampolėje. Inžinierius, visuomenininkas. Pradžios mokyklą lankė Klaipėdoje ir ten baigė gimnaziją 1939 m., prieš pat Klaipėdos krašto prijungimą prie Hitlerio valdomos Vokietijos. Nenorėdamas patekti į vokiečių kariuomenę, skubiai bėgo į Didžiąją Lietuvą. Tų pačių metų rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. Baigė 1944 m. pavasarį, apgynęs diplominį projektą iš tiltų . . . → Read More: Jurgis Valaitis – garbės pirmininkas

Algis Vedeckas – garbės pirmininkas emeritus

Gimė 1927.X.1 Užkalnupio k., Raseinių valsčiuje. Baigė Kalnujų pradžios mokyklą. Mokėsi Raseinių gimnazijoje. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. 1947 Scheinfelde baigė gimnaziją. 1949 atvyko į JAV. Korėjos karo metu, 1952-1954, atliko karinę tarnybą Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje.

1957 baigė Brooklyn College BA laipsniu ekonomikoje. 1961 Syracuse universitetas suteikė MBA laipsnį. Studijų metu ir jas . . . → Read More: Algis Vedeckas – garbės pirmininkas emeritus

Laima Šileikytė-Hood – TF Valdybos pirmininkė

Laima Sileikytė-Hood gimė 1939m. Kaune. 1949 m. atvyko į Ameriką; baigė Maironio šeštadieninę mokyklą, priklausė skautams ir tautinių šokių grupei „Tryptiniui“.

Baigus Annhurst kolegija, tęsė studijas Fordham universitete, kur įsigijo magistro laipsnį iš socialinio darbo (social work). Po to dar du metus specializavosi vaikų ir šeimų psichoterapijoje.

Dirbo Brooklyno katalikų organizacijai Catholic Charities vaikų . . . → Read More: Laima Šileikytė-Hood – TF Valdybos pirmininkė

Onute Adams

Biologė, laboratorijos technikė. Gavo BS laipsnį Brooklyn College. TF valdybos narė; Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja.

Biologist, lab technician. B.S. at Brooklyn College. Member of the Executive Council of the Lithuanian National Foundation; ESL teacher at the Maironis Lithuanian School.

Arūnas Tirkšliūnas

Arūnas Tirkšliūnas gimė 1971m. Siauliuose. Nuo mažumės domėjosi tiksliaisiais mokslais, ypač matematika. Dar mokydamasis mokykloje, nuolat dalyvavo matematikų olimpiadose. 1989-taisiais įstojo į Kauno Technologijos Universitetą (KTU), kurį baigė 1993-siais su pagyrimu (Cum Laude), įgydamas Elektronikos Inžinieriaus bakalauro laipsnį. Toliau tęsė magistrantūros studijas Kauno Technologijos Universitete, tuo pat metu sėkmingai išlaikydamas reikiamus egzaminus tęsti studijas . . . → Read More: Arūnas Tirkšliūnas

Dr. Giedrė M. Kumpikas

Dr. Giedrė Kumpikaitė dirba Prancūzų kalbos studijų Profesore Long Island Universiteto C.W. Post padalinyje. Profesorė yra baigusi Hunter College BA ir MA laipsniais iš Prancūzų kalbos ir literatūros studijų. Mokslų Daktarės (PhD) laipsnis pasiektas City University of New York, Graduate Center. Taip pat MA laipsnis iš Anglų kalbos ir literatūros gautas Queens College.

Organizaciniai . . . → Read More: Dr. Giedrė M. Kumpikas

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto

Gimė 1923. VIII. 26 Utenoje. Medicinos daktarė patologė, visuomenininkė. Vieno žymiausių partizanų vadų Juozo Lukšos (Daumanto) žmona.

1947 baigė Leopoldo Franzeno universiteto Innsbrucke, Austrijoje, Medicinos fakultetą. 1948 – 1953 Nacionalinio kraujo perpylimo centro ir Vėžio instituto Paryžiuje asistentė.

JAV 1954 – 1959 specializavosi ir stažavosi Mt. Vernon, NY, ligoninėje, Metropolitan ir Mount Sinai . . . → Read More: Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto